Overzicht van Europese subsidies

De ‘funding database’ van EIBIP bevat alle actuele, publieke financieringsinstrumenten voor binnenvaartgereletaarde projecten in de diverse landen van Europa. Deze database is een voortzetting van de werkzaamheden zoals die verricht zijn in het project Platina-II.

Funding programmes

Please select a country from the map by clicking on it.

Created with Sketch.

20 funding possibilities found

More info
 • PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING KAAIMUREN

  De Vlaamse overheid wil bedrijven stimuleren om bij het vervoer van hun goederen zo veel mogelijk te kiezen voor de binnenvaart als transportmiddel. Ondernemingen die de binnenvaart willen integreren in hun logistieke keten, kunnen bij De Vlaamse Waterweg nv terecht voor informatie over de aanleg van een laad- en losinstallatie. Dat kan via een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen de waterwegbeheerder en een privépartner.

 • Operationeel Programma Geïntegreerde Infrastructuur 2014-2020 (OPGI)

  · Modernisering van havens en overslag, Ontwikkeling van logistieke dienstverlening

  (i) bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren (ii) verbetering van de toegang tot en het gebruik en de kwaliteit van ICT

 • Oproep: PA 3 Ondersteuning van duurzame vervoersoplossingen (Ref.Nr. INTERREG V-A SK-AT/2016/03)

  · Modernisering van havens en overslag, Ontwikkeling van logistieke dienstverlening

  Verbeterde gemeenschappelijke planning, coördinatie en praktische oplossingen voor een milieuvriendelijk, koolstofarm en veiliger vervoersnetwerk en de levering van diensten binnen het gebied van het programma (Specifieke doelstelling 3.1)

 • Operationeel Programma Geïntegreerd Vervoer (OPGV)

  · Ontwikkeling van logistieke dienstverlening

  Dit programma omvat de belangrijkste investeringen in de vervoersinfrastructuur . Het programma bestaat uit: (a) Prioriteiten-as 1 “Verbetering van de internationale toegankelijkheid van het (TEN-T) wegennet” uit het Cohesiefonds; (b) Prioriteiten as 2 “Verbetering van de internationale toegankelijkheid van het (TEN-T) spoorweg- en vaarwegennet” uit het Cohesiefonds; (c) Prioriteiten-as 3 “Ontwikkeling van duurzaam stedelijk vervoer en toegankelijkheid van het voorstedelijk spoorwegennet” uit het EFRO en Cohesiefonds; (d) Prioriteiten-as 4 “Verbetering van de toegankelijkheid van het TEN-T wegennet” uit het EFRO.

 • Operationeel Programma Ontwikkeling Human Resources (OPOHR)

  · Personeelsontwikkeling

  Gericht op werkgelegenheidsvraagstukken, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

 • (Interreg V-A) Programma Roemenië-Bulgarije

  · Modernisering van havens en overslag, Ontwikkeling van logistieke dienstverlening, Personeelsontwikkeling

  Het samenwerkingsprogramma bestaat uit vijf prioriteitsassen (1) een regio met goede verbindingen; (2) een Groene Regio; (3) een Veilige Regio; (4) een regio met gekwalificeerde en betrokken mensen; (5) een efficiënte regio.

 • (Interreg V-B) Transnationaal Donau Programma (TDP)

  · Modernisering van havens en overslag, Ontwikkeling van logistieke dienstverlening, Personeelsontwikkeling, Vlootmodernisering

  Het samenwerkingsprogramma bestaat uit vijf prioriteitsassen: (1) Innovatieve en maatschappelijk verantwoordelijke Donau regio; (2) Milieu en cultuur verantwoordelijke Donau regio; (3) Beter verbonden en energie verantwoordelijke Donau regio; (4) Goed bestuurde Donau regio; (5) Technische Ondersteuning.

 • Operationeel Programma Grote Infrastructuurwerken (OPGI)

  · Modernisering van havens en overslag, Ontwikkeling van logistieke dienstverlening

  Specifieke doelstellingen die op het vervoer over water gericht zijn: 1.3 uitbreiding van het gebruik van vaarwegen en havens op het TEN-T kernnetwerk; 2.4 toename van het goederenvolume dat via intermodale terminals en havens vervoerd wordt; 2.5 verbetering van de veiligheid en zekerheid voor alle vervoersmodaliteiten en vermindering invloed van het vervoer op het milieu

 • Operationeel Programma voor Innovatie en Concurrentievermogen (OPIC)

  · Ontwikkeling van logistieke dienstverlening

  Om bij te dragen tot duurzame, lange termijn concurrentievoordelen voor Bulgaarse ondernemingen en de overgang naar een kenniseconomie te bespoedigen. De ondersteuning is gericht op innovatie en ondernemerschap, groeimogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf (MKB/KMO) en efficiënt gebruik van energie en grondstoffen door bedrijven.

 • Operationeel Programma Concurrentievermogen en Cohesie

  · Modernisering van havens en overslag, Ontwikkeling van logistieke dienstverlening, Personeelsontwikkeling, Vlootmodernisering

  Om het EU cohesiebeleid uit te voeren en bij te dragen aan de doelstelling van groei en werkgelegenheid door de bevordering infrastructuurinvesteringen (op het gebied van vervoer, energie, milieu en ICT) en de ondersteuning van de ontwikkeling van ondernemerschap en onderzoeksactiviteiten

 • Operationeel Programma Concurrentievermogen (OPC)

  · Personeelsontwikkeling

  Om de uitdagingen als gevolg van de geringe steunverlening aan onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) alsmede de onderontwikkelde informatie en communicatie technologieën (ICT) diensten en infrastructuur aan te pakken.

 • ERP Programma Transport

  · Modernisering van havens en overslag, Ontwikkeling van logistieke dienstverlening

  Leningen voor modal shift maatregelen op spoor- of binnenvaartvervoer.

 • Nationaal milieuprogramma en bedrijfsgerelateerde verkeersmaatregelen

  Vermindering van luchtvervuiling, klimaatgerelateerde uitstoot, geluidshinder en afval

 • Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) & Milieu Investeringsaftrek (MIA)

  · Vlootmodernisering

  Stimuleren van de bekendheid en doordringing van nieuwe milieu-vriendelijke technologieën

 • Energie-investeringsaftrek (EIA)

  · Vlootmodernisering

  Stimuleren van investeringen in energiebesparend materieel en hernieuwbare energie

 • Goederen Faciliteiten Subsidie

  · Modernisering van havens en overslag

  Ondersteunen van vervoer over spoor, binnenvaart, kustvaart en korte vaart

 • Steunprogramma voor natte overslagfaciliteiten

  · Modernisering van havens en overslag

  Ontwikkeling van binnenvaart

 • Steun voor het vervoer van huishoudelijk afval over de binnenwateren in het Vlaamse Gewest

  · Modernisering van havens en overslag, Ontwikkeling van logistieke dienstverlening

  Stimuleren van het vervoer van huishoudelijk afval over de Vlaamse binnenwateren

 • Steunprogramma voor natte overslagfaciliteiten in particuliere havens

  · Modernisering van havens en overslag

  Ontwikkeling van de binnenvaart

 • Binnenvaartfonds

  · Ontwikkeling van logistieke dienstverlening, Personeelsontwikkeling, Vlootmodernisering

  Herstructurering en promotie van de binnenvaart