Back to results

Operationeel Programma Grote Infrastructuurwerken (OPGI)

 · Specifieke doelstellingen die op het vervoer over water gericht zijn: 1.3 uitbreiding van het gebruik van vaarwegen en havens op het TEN-T kernnetwerk; 2.4 toename van het goederenvolume dat via intermodale terminals en havens vervoerd wordt; 2.5 verbetering van de veiligheid en zekerheid voor alle vervoersmodaliteiten en vermindering invloed van het vervoer op het milieu

Contact points
Actions able to be supported

Specifieke doelstelling 1.3 uitbreiding van het gebruik van vaarwegen en havens op het TEN-T kernnetwerk

 1. Verbetering van de scheepvaartconditie op de Donau en de bevaarbare kanalen, inclusief de aanschaf van uitrustingen en multifunctionele schepen ten einde goede omstandigheden voor de bevaarbaarheid van de Donau te creëren (incl. verhoging van waterdieptes; werkzaamheden ter bescherming van de rivieroevers; modernisering van sluizen; werktoezicht en ondersteuning)
 2. Modernisering en ontwikkeling van de haveninfrastructuur in de Roemeense zee- en binnenhavens die deel uitmaken van het TEN-T kernnetwerk ten einde de verhoogde vrachtvolumes onder concurrerende voorwaarden te kunnen verwerken (incl. ontwikkeling van toegangsinfrastructuur – spoorwegen & wegen in de havens; modernisering van de haveninfrastructuur – ligplaatsen, kademuren, pontons / pieren / aanlegplaatsen; binnenhavenbekkens; infrastructuur voor alternatieve brandstof, afvalinzameling & ladingresiduen; etc.)
 3. Ondersteuning voor de voorbereiding van de projectenportefeuille met betrekking tot de periode 2014-2020 en na 2020 (uitwerking van aanvraagformulieren, ondersteunende documenten zoals haalbaarheidsstudies, institutionele analyses, EIA, etc.)

Specifieke doelstelling 2.4 toename van het goederenvolume dat via intermodale terminals en havens vervoerd wordt – buiten het TEN-T kernnetwerk

 1. Modernisering / ontwikkeling van de haveninfrastructuur (incl. toegangsinfrastructuur– spoorwegen & wegen in de havens; ligplaatsen, havendokken, pieren, vrachtterminals, intermodale verbindingen, etc.) ten einde optimale condities voor de goederenscheepvaart te kunnen bieden, inclusief de aanschaf van havenfaciliteiten en andere uitrustingen;
 2. Constructie / modernisering van intermodale terminals en modernisering van intermodale overslagfaciliteiten en uitrustingen voor overheveling van goederen van het wegververvoer over lange afstanden, het vervoer per spoor en de vermindering van bottlenecks in multimodale terminals

Specifieke doelstelling 2.5 verbetering van de veiligheid en zekerheid voor alle vervoerswijzen en de vermindering van de invloed van het vervoer op het milieu.

 

 1. Maatregelen ter verbetering van de veiligheid en zekerheid voor alle vervoersmodaliteiten (maar niet uitsluitend)
  • Toepassing van horizontale en verticale signalering
  • Toepassing van intelligente transportsystemen (b.v. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) en interfaces tussen de IT systemen van verschillende vervoersvormen, voor zover deze niet zijn doorgevoerd als onderdeel van infrastructurele maatregelen ter verhoging van de veiligheid en verkeersbewaking)
  • Uitbreiding van mobiele en vaste verkeertoezichtsystemen en automatische bewakingssystemen voor alle vervoersvormen
  • Aanschaf van installaties op het spoor en de waterweg en andere soorten apparatuur, die een rol spelen bij het waarborgen van de veiligheid en de zekerheid van alle vervoersvormen.
  • Andere maatregelen ter verhoging van de veiligheid bij alle vervoersvormen, waaronder ook gefaseerde projecten.
 2. Maatregelen ter bescherming van het milieu in alle vervoersvormen (b.v. installatie van geluidsschermen, geluidsabsorberend asfalt tapijt, bosgordijnen, aanschaf van multifunctionele PSI schepen en assistentie bij de vermindering van vervuiling op de vaarwegen en maritieme routes)
Rate of co-financing and conditions

De mate van cofinanciering zal in detail in de richtlijnen van de individuele ondersteunende programma’s worden gedefinieerd.

Other important information

Totale indicatieve begroting:

 • SO1.3: 40 MEUR voor vaarwegen en binnenhavens; 164 MEUR voor zeehavens.
 • SO2.4 & SO2.5: 67 MEUR voor vaarwegen en binnenhavens; 75.6 MEUR voor multimodaal vervoer
Title of the instrument
Operationeel Programma Grote Infrastructuurwerken (OPGI)
Type of aid

Niet-terugvorderbare subsidie

Eligible beneficiaries
SO1.3: vaarwegen en havens (binnenhavens & zee-) overheden / partners van overige potentiële begunstigden / Ministerie van Transport. SO 2.4: Vervoersinfrastructuurdiensten voor alle modaliteiten, regionale en lokale overheden, intermodale terminaloperators. SO 2.5: Infrastructuurdiensten voor alle modaliteiten (incl. partners van overige publieke instellingen) / regionale en lokale overheden verantwoordelijk voor de infrastructuur binnen de stedelijke kernen en op het nationale wegennet voor interlokale aansluitingen / Weg- en Vervoerspolitie, individueel of in partnerschap of als partner van veiligheids- en beveiligingsprojectkandidaten.
Time frame
01/01/2014 - 31/12/2023
Total budget
Totaal budget: 11,881,713,557.00 EUR. (Totale EU bijdrage: 9,418,524,484.00 EUR)
Legal basis
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 09.07.2015 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het operationele programma “Grote Infrastructuurwerken” voor ondersteuning door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds in het kader van de doelstellingen “investeren in groei en werkgelegenheid” in Roemenië
Usefull links
Operationeel Programma Grote Infrastructuurwerken(POGI) website