Back to results

LNG ondersteuningrichtlijn

 · De ondersteuningsrichtlijn heeft tot doelstelling de invoering van vloeibaar aardgas (LNG) in de Duitse binnenvaart te stimuleren.

Actions able to be supported
  • De uitrusting van nieuwbouwschepen met aandrijvingssystemen geschikt voor het gebruik van LNG als scheepsbrandstof in de vorm van zuiver gas of voor zogenaamde “dual fuel“ werking voor de hoofdvoortstuwing
  • De aanpassing of vervanging van conventionele dieselmotoren aan boord van bestaande schepen voor het gebruik van LNG als scheepsbrandstof in de vorm van zuiver gas of voor zogenaamde “dual fuel“ werking voor de hoofdvoortstuwing
  • Indien voor de uitrusting of aanpassing van de hoofdvoortstuwing onder letter a of letter b steun verleend wordt, dan komt de uitrusting of aanpassing van de hulpmotoren voor LNG werking eveneens in aanmerking voor ondersteuning.
Rate of co-financing and conditions

De subsidie wordt als investeringspremie toegekend en wordt berekend op basis van de betreffende extra investeringskosten die voor het gebruik van LNG als scheepsbrandstof noodzakelijk zijn. De subsidiabele kosten worden als volgt vastgesteld:

  • Voor zover de kosten van een investering in milieubescherming binnen de totale investeringskosten als afzonderlijke investering aangemerkt kunnen worden, gelden deze als milieubeschermingskosten en dus als subsidiabele kosten
  • in alle overige gevallen worden de kosten van een investering in milieubescherming aan de hand van een vergelijking met soortgelijke minder milieuvriendelijke investeringen vastgesteld, die zonder steun uitgevoerd hadden kunnen worden. Het verschil tussen de kosten van deze twee investeringen kunnen als milieubeschermingskosten worden beschouwd en zodoende als subsidiabele kosten

De kosten die niet direct met verbetering van de milieubescherming verband houden komen niet in aanmerking voor subsidie.

Other important information

De ondersteuningsrichtlijn heeft tot doelstelling de invoering van vloeibaar aardgas (LNG) in de Duitse binnenvaart te stimuleren.

Door middel van stimulering zullen doelgerichte prikkels voor diversificatie van nieuwe brandstoffen en het gebruik van aardgas als scheepsbrandstof, met name in de Duitse havens en op Europese wateren, geboden worden, om hier belangrijke voordelen te behalen op het gebied van de bescherming van het klimaat, het milieu en de gezondheid.

Title of the instrument
Richtlinie über Zuwendungen für die Aus- und Umrüstung von Seeschiffen zur Nutzung von LNG als Schiffskraftstoff
Type of aid

Subsidie

Eligible beneficiaries
De aanvrager kan een onderneming (natuurlijk persoon of rechtspersoon) zijn met een privaatrechtelijke rechtsvorm, die eigenaar is van een schip dat is ingeschreven in het Duitse schepenregister en dat een communautaire vlag voert en die het bedrijfsmatig of in het kader van openbare waarneming van taken voor de zeevaart en in het bijzonder op Europese wateren gebruikt.
Time frame
17/08/2017 - 31/12/2020
Legal basis
Richtlijn voor toekenning van subsidie inzake de uitrusting en aanpassing van zeeschepen voor het gebruik van LNG als scheepsbrandstof.
Usefull links
Zugehörige PDF: Richtlinie über Zuwendungen für die Aus- und Umrüstung von Seeschiffen zur Nutzung von LNG als Schiffskraftstoff