Back to results

(Interreg V-B) Transnationaal Donau Programma (TDP)

 · Het samenwerkingsprogramma bestaat uit vijf prioriteitsassen: (1) Innovatieve en maatschappelijk verantwoordelijke Donau regio; (2) Milieu en cultuur verantwoordelijke Donau regio; (3) Beter verbonden en energie verantwoordelijke Donau regio; (4) Goed bestuurde Donau regio; (5) Technische Ondersteuning.

Contact points
Actions able to be supported

De projecten zijn tot stand gekomen volgens de volgende 4 thematische prioriteiten:

  1. Innovatieve en maatschappelijk verantwoordelijke Donau regio” gericht op de versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie door bevordering van bedrijfsinvesteringen in O&I, ontwikkeling van banden en synergiën tussen ondernemingen, onderzoek- en ontwikkelingscentra en de hoger onderwijs sector, met name bevordering van investeringen in de ontwikkeling van producten en diensten, overdracht van technologie , sociale innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, het opzetten van netwerken, clusters en open innovatie door middel van smart specialisatie, ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, maatregelen voor snelle productvalidatie, geavanceerde productie mogelijkheden en eerste productie, in het bijzonder in sleuteltechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën
  2. Milieu en cultuur verantwoordelijke Donau regio” gericht op het behoud en de bescherming van het milieu en de bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen en op versterking van een gemeenschappelijke en geïntegreerde aanpak voor het behoud en beheer van de diversiteit van het natuurlijke en culturele erfgoed in de Donau regio, dat als basis dient voor duurzame ontwikkeling en groeistrategieën.
  3. Een beter verbonden en energie verantwoordelijke Donau regio” gericht op gezamenlijke uitdagingen in verband met milieuvriendelijke (inclusief geluidsarme) koolstofarme en veilige vervoerssystemen inclusief vaarwegen & havens en multimodale verbindingen om bij te dragen aan duurzame regionale en lokale mobiliteit, modale integratie en intelligente vervoersystemen.
  4. Goed bestuurde Donau regio” gericht op institutionele samenwerking en opbouw van capaciteit ter verbetering van wettelijke- en beleidskaders, de ontwikkeling van strategieën en actieplannen, ontwikkeling van gezamenlijke capaciteiten en gecoördineerde levering van diensten.

In principe worden de volgende soorten activiteiten door het samenwerkingsprogramma ondersteund:

  • Ontwikkeling van gemeenschappelijke oriëntaties, kaders en strategieën op het gebied van transnationaal belang waar korte termijn ontwikkeling noodzakelijk is (b.v. in gebieden die tot nu toe en in voorafgaande periodes niet in aanraking zijn geweest met belangrijke projecten van voorgaande programma’s);
  • Ontwikkeling en praktische implementatie van transnationale instrumenten en diensten (b.v. analytische hulpmiddelen, beheerhulpmiddelen, technische hulpmiddelen, software hulpmiddelen, controle hulpmiddelen);
  • Voorbereiding van transnationale investeringen (infrastructuur, voorzieningen) om vervolgens door andere bronnen gefinancierd te worden;
  • Proefactiviteiten inclusief kleinschalige vaste investeringen (op het gebied van testen en demonstreren);
  • Ontwikkeling en praktische toepassing van training en vaardigheidsopbouw (b.v. training-seminars en cursussen, studiebezoeken, collegiale visitatie);
  • Begeleidende informatie, verspreiding, kapitalisatie en publiciteitsmaatregelen om belanghebbenden en/of burgers te informeren over projectactiviteiten en resultaten.
Rate of co-financing and conditions

85% (tot 100% afhankelijk van het land en soort organisatie van de begunstigde).

Other important information

De projecten zullen geselecteerd worden via openbare oproepen tot het indienen van voorstellen. Voor meer informatie betreffende individuele oproepen/maatregelen, gelieve contact op te nemen met de beheerautoriteit: http://www.interreg-danube.eu/. Potentiële aanvragers kunnen de Handleiding voor Aanvragers van iedere oproep tot het indienen van voorstellen raadplegen voor aanvullende informatie over de begunstigden van het project en andere details met betrekking tot DTP projecten.

Gezien de totale grootte van de begroting, zijn de programma’s voor Europese territoriale samenwerking (zoals DTP) niet gericht op grootschalige investeringsmaatregelen met grote economische impact.

Title of the instrument
Transnationaal Donau Programma
Type of aid

Niet terugvorderbare subsidie

Eligible beneficiaries
Mogelijke begunstigden van de projecten die door het Programma worden gefinancierd zijn lokale, regionale, nationale overheidsorganen /publiekrechtelijke autoriteiten, internationale organisaties en particuliere organen (met inbegrip van particuliere ondernemingen uit de EU landen van het programmagebied) met een rechtspersoonlijkheid.
Time frame
01/01/2014 - 31/12/2023
Total budget
EUR 221,924,597.00 afkomstig uit twee hoofdbronnen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EUR 202,095,405.00) en het Instrument voor Pre-Toetredings (EUR 19,829,192.00)
Legal basis
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit C(2015) 5953 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het operationele programma 'Interreg V-B Danube' met zijn wijzigingen
Usefull links
Interreg Transnationaal Donau Programma website