Back to results

(Interreg V-A) Programma Roemenië-Bulgarije

 · Het samenwerkingsprogramma bestaat uit vijf prioriteitsassen (1) een regio met goede verbindingen; (2) een Groene Regio; (3) een Veilige Regio; (4) een regio met gekwalificeerde en betrokken mensen; (5) een efficiënte regio.

Contact points
Actions able to be supported

De prioriteit “En regio met goede verbindingen” richt zich op :

  • SO1.1 – Verbetering van de planning, ontwikkeling en coördinatie van de grensoverschrijdende vervoerssystemen voor betere verbindingen met het TEN-T vervoersnetwerk: de maatregelen helpen de kloof tussen de afgelegen, slecht bereikbare regio’s en de stedelijke centra met goede verbindingen te verkleinen, verdere ontwikkeling van multimodaal, milieuvriendelijk  goederen- en personenvervoer in de Donauregio, verbeterde verbindingen tussen Roemenië en Bulgarije: opstelling van haalbaarheidsstudies, ontwerpprojecten,  milieueffectbeoordelingen voor de aanleg van nieuwe bruggen; weg- en spoorverbindingen, intermodale terminals, efficiënte verbindingen tussen secundaire knooppunten en het TEN-T kernnetwerk, vermindering van de transporttijd en logistieke optimalisering door ontwikkeling van strategieën, verbetering van het verkeersmanagement inclusief navigatiesystemen, detectie en beheer voor ongevallen/noodsituaties, verbetering van de veiligheid-, beveiliging- en milieuprestatie
  • SO1.2 – Verhoging van de vervoersveiligheid op vaarwegen en maritieme verkeersroutes: de maatregelen ondersteunen de grensoverschrijdende coördinatie met het oog op een veiligere scheepvaart op de Donau voor het goederen- en personenverkeer in de grensgebieden om de programma regio om te vormen tot een “Donau/Zwarte Zee toegangsportaal” dat investeringen in diverse economische takken aan zal trekken: b.v. ondersteuning voor de renovatie van de haveninfrastructuur en ontwikkelingen en maatregelen voor een verbeterde bevaarbaarheid van de Donau, die wordt bemoeilijkt door bodemafzetting, verschuiving van de rivierbedding, verandering van het waterpeil en watertoevoer, oevererosie, fluctuaties van het waterpeil door seizoensinvloeden.

De prioriteit “Een Groene Regio” legt de nadruk op het behoud, de bescherming, bevordering en ontwikkeling van het natuurlijke en culturele erfgoed alsmede de bescherming en  het herstel van de biodiversiteit, de bodem en het bevorderen van ecosysteemdiensten, onder meer Natura 2000 en een groene infrastructuur.

De prioriteit “Een Veilige Regio” bevordert investeringen waarmee specifieke risico’s het hoofd geboden kan worden, het waarborgen van het vermogen tot herstel na rampen en het ontwikkelen van systemen voor rampenbeheersing

De prioriteit “Een regio met gekwalificeerde en betrokken mensen  ” richt zich op maatregelen om de integratie in grensoverschrijdende regio’s inzake werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit te verbeteren.

De prioriteit “Een doeltreffende regio” richt zich op maatregelen om het samenwerkingsvermogen en de efficiëntie van overheidsinstellingen in een CBC context te verhogen.

Rate of co-financing and conditions

Details over de percentages van medefinanciering worden verstrekt in de individuele oproepen tot het indienen van voorstellen. Voor meer informatie betreffende individuele oproepen/maatregelen, gelieve contact op te nemen met de beheerautoriteit

Other important information

Projecten worden gekozen via gedeelde oproepen voor het indienen van voorstellen.

“Zachte” (b.v. ontwikkeling en uitvoering van strategieën , kennisuitwisseling, instrumenten en proeftoepassingen voor een verbeterde grensoverschrijdende mobiliteit en bereikbaarheid, enz.) en “harde” (b.v. verbeterde wegen, uitgebreid wegennet, investering in infrastructuur, enz.) maatregelen komen in aanmerking.

De uitvoering zal plaatsvinden volgens een gelijke selectie bij alle prioriteitsassen. Er zal speciale aandacht worden toegekend om te waarborgen dat specifieke doelstellingen van toegekende investeringen niet overlappen met andere acties/resultaten gefinancierd door andere interventie-instrumenten.

Title of the instrument
(Interreg V-A) Programma Roemenie-Bulgarije
Type of aid

Niet terugvorderbare subsidie

Eligible beneficiaries
(IWT relevant) SO1.2: lokale, regionale en nationale overheidsinstellingen (in het bijzonder met bevoegdheden op het gebied van planning en ontwikkeling van vervoersinfrastructuur en verantwoordelijk voor het beheer van scheepvaartonderwerpen), ‘Vervoerders’ verenigingen en organisaties, Kamers van Koophandel, NGO’s, rivierendirecties alsmede universiteiten en onderzoeksinstellingen, EGTCs.
Time frame
01/01/2014 - 31/12/2023
Total budget
De totale begroting van het Programma is 258,504,126.00 EUR (waarvan 215,745,513.00 EUR via EFRO).
Legal basis
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van C(2015) 886 of 12.2.2015 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het operationele programma "Interreg V-A Roemenië - Bulgarije"
Usefull links
(Interreg V-A) Programma Romenië-Bulgarije website