Back to results

Connecting Europe Faciliteit

 · De Connecting Europe Facility (CEF) ondersteunt een efficiënte, geïntegreerde, duurzame en multimodale infrastructuur in de EU

Contact points
Actions able to be supported

Er kunnen slechts initiatieven financieel door de Europese Unie ondersteund worden, die samenhangen met één of meer activiteiten van gemeenschappelijk belang, zoals deze in de TEN-V Richtlijnen aangeduid zijn. Deze intiatieven moeten aan volgende bepalingen van Artikel 7 uit de TEN-V Richtlijn voldoen:

  1. Ze moeten voldoen aan de doelstellingen, die binnen tenminste twee van de vier de categorieën uit Artikel 4 van de TEN-V Richtlijn vallen.

b) Ze moeten voldoen aan de richtlijn van Hoofdstuk II en, voor zover het het kernnetwerk betreft, bovendien aan de eisen van Hoofstuk III uit de TEN-V Richtlijnen voldoen.

c) Ze moeten economisch gezien levensvatbaar zijn, hetgeen door een socio-economische kosten-baten-analyse aangetoond moet worden.

d) Ze moeten een europese meerwaarde hebben
Verder dienen subsidiale initiatieven rekening te houden met het betreffende EU-recht omtrent Interoperabiliteit, Milieubescherming, Mededinging en openbare aanbesteding.

– Het is niet mogelijk initiatieven, die al een andere financiële ondersteuning ontvangen, te laten ondersteunen.

– De voorstellen moeten ofwel Werkzaamheden ofwel Studies betreffen, in de betekenis van Artikel 2 Paragraaf 5 resp. 6 van de CEF-Verordening. Voorstellen Studies en Werkzaamheden combineren, mits de betreffende activiteiten en de daarvoor benodigde budgetmiddelen duidelijk vastgelegd en gescheiden aangetoond worden.

– Kosten die vanaf 1 januari 2014 ontstaan, kunnen met een verklaring (activiteiten kunnen niet verschoven worden en de afsluiten van de maatregel niet voor de toezegging van de financiële ondersteuning) in rekening gebracht worden.

Rate of co-financing and conditions

Wat betreft goederenvervoersdiensten

  1. Financiële steun voor studies: 20% van de subsidiale kosten, en;

b) financiële steun voor werkzaamheden:

– op binnenwateren: 20% van de subsidiale kosten, waarbij de financieringsquote voor maatregelen voor het oplossen van bottlenecks tot 40% verhoogd kan worden. Hetzelfde geldt voor grensoverschrijdende delen.

– voor het vervoer over land, voor verbindingen aan en de ontwikkeling van multimodale logistieke platformen incl. verbindingen aan binnen- en zeehavens en luchthavens, alsmede de ontwikkeling van havens: 20% van de subsidiale kosten;

– voor maatregelen ter ondersteuning van nieuwe technologieën en innovaties bij alle vervoersmodalitäten: 20% van de subsidiale kosten;

c) Maatregelen betreffend financiële steun voor toegepaste telematicasystemen en –diensten:

– voor toegepaste telematicasystemen, goederenvervoersdiensten en veilige parkeermogelijkheden in het kernnetwerk op de weg: 20% van de subsidiale kosten.

Wat betreft binnenvaart:

a) Financiële steun voor studies: 50% van de subsidiale kosten;

b) financiële steun voor werkzaamheden:

– op binnenwateren: 20% van de subsidiale kosten, waarbij de financieringsquote voor maatregelen voor het oplossen van bottlenecks tot 40% verhoogd kan worden. Hetzelfde geldt voor grensoverschrijdende delen.

– voor het vervoer over land, voor verbindingen aan en de ontwikkeling van multimodale logistieke platformen incl. verbindingen aan binnen- en zeehavens en luchthavens, alsmede de ontwikkeling van havens: 20% van de subsidiale kosten;

c) Maatregelen betreffend financiële steun voor toegepaste telematicasystemen en –diensten:

– voor toegepaste telematicasystemen, goederenvervoersdiensten en veilige parkeermogelijkheden in het kernnetwerk op de weg: 20% van de subsidiale kosten.

Other important information

Zie voor toepassingen: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_transport/apply_for_funding/2014-cef-transport-multi-annual-call-funding-objective-1.htm

Title of the instrument
Connecting Europe Facility (CEF)
Type of aid

Directe subsidie
Fiscale stimulans
Overig

Eligible beneficiaries
Privaatrechtelijke of publiekrechtelijke instanties
Time frame
01/07/2016 - 01/07/2020
Total budget
26.2 miljard Euro waarvan € 11.3 mld voor projecten in Lidstaten die binnen het Cohesie Fonds vallen
Usefull links
Meer informatie