Back to results

Operationeel Programma Concurrentievermogen en Cohesie

 · Om het EU cohesiebeleid uit te voeren en bij te dragen aan de doelstelling van groei en werkgelegenheid door de bevordering infrastructuurinvesteringen (op het gebied van vervoer, energie, milieu en ICT) en de ondersteuning van de ontwikkeling van ondernemerschap en onderzoeksactiviteiten

Contact points
Actions able to be supported

Thematische doelstellingen van het operationele programma richten zich op  :

 1. De versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • Verbetering van de infrastructuur en de capaciteit voor onderzoek en innovatie (O&I) door: (i) investeringen in de O&O&I infrastructuur, inclusief uitrustingen of e-infrastructuur; (ii) ontwikkeling van de vereiste projectdocumentatie voor een succesvolle toepassing en uitvoering van de O&O&I infrastructurele projecten; (iii) subsidieregelingen voor O&O&I projecten; (iv) ondersteuning van kantoren voor technologieoverdracht en (v) activiteiten van wetenschap- en technologieparken
  • Bevordering van bedrijfsinvesteringen in onderzoek en innovatie door ondersteuning aan O&O projecten binnen de bedrijfssector voor aanpak van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies, of fundamenteel onderzoek dat leidt tot invoering van nieuwe producten, diensten en processen.
 2. Verbetering van de toegang tot en het gebruik en de kwaliteit van informatie- en communicatietechnologie
 3. Verbetering van de concurrentiepositie van kleine en middelgrote ondernemingen, de landbouwsector (voor het ELFPO) de visserij- en aquacultuursector (voor het EFMZV) en naast andere behandelde onderwerpen,
  • betere toegang tot financiering voor KMO’s door b.v. leningen en garantiefondsen die voornamelijk aan KMO’s worden toegekend voor nieuwe kapitaalinvesteringen ter verbetering van hun producten en marktprofielen (kapitaal investeren in nieuwe technologie, hightechindustrieën en kennisintensieve activiteiten)
  • verbetering van ontwikkeling van bedrijven en technologische paraatheid door (i) primaire investeringen die resulteren in de oprichting van nieuwe of uitbreiding van bestaande capaciteit, diversificatie van de productie, (ii) opleiding en adviesdiensten die direct verband houden met de nieuwe producten van de onderneming;
  • Ondersteuning van ondernemingen om te voldoen aan de geldende eisen van de normen, conformiteitbeoordelingen en certificering van producten/diensten en processen
  • Verbetering van het concurrentiepositie en de efficiëntie van bedrijven door ICT (introduceren/uitvoeren van e-business oplossingen en e-diensten tussen ondernemingen (B2B) en buiten de grenzen van de onderneming zoals de toeleveringsketen en het klantenrelatiebeheer), etc.
  • Ondersteuning bij de commercialisering van de O&O resultaten voor het MBK (allen) kostendekking van materiële en immateriële activa, industriële vormgeving, noodzakelijke omschreven opleidingen en adviezen, ontwikkeling van dienstverlening en stimulering van markttoetreding, etc.
 4. Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren, onder meer gericht op (i) vergroting van energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de producerende industrieën (ii) en in de particuliere dienstverlenende sector (toerisme en handel)
 5. Bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en – beheer
 6. Behoud en bescherming van het milieu en bevordering van efficiënt gebruik van grondstoffen
 7. Bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren (o.a.) gericht op de verhoging van het vrachtvervoersvolume op binnenvaarwegen via de volgende voorbeelden van acties:
  • Ontwikkeling van haveninfrastructuren (gericht op de binnenhavens Vukovar en Slavonski Brod (TEN-T kernnetwerk) en Osijek (TEN-T uitgebreid netwerk): constructie en modernisering van infrastructuur gericht op het functioneren van binnenhavens, waaronder directe toegang tot de havens en verbindingen met andere vervoerswijzen (modernisering en constructie van nieuwe voorzieningen voor de verhoging van de capaciteit van bestaande havens, modernisering van infrastructuur van de weg- en spoorwegverbindingen, constructie van droge lading terminals, constructie en  vernieuwing van bestaande oevers, modernisering of basishaveninfrastructuur en veiligheidssystemen).
  • Verbetering van de bevaarbaarheid van rivieren: verbetering van de bevaarbaarheid van binnenvaarwegen met name gericht op de rivier Sava (voor het behalen van de bevaarbaarheidsvoorschriften op de Sava, het verhogen van de afmetingen van  de vaarwegen en het opheffen van knelpunten, om de bevaarbaarheid van de Donau en de Drava te garanderen (stroomafwaarts alleen tot Osijek) in overeenstemming met de verplichte bevaarbaarheidshoogtes acc.
  • Voorbereiding van projectdocumentatie
 8. Bevordering van sociale integratie en bestrijding van armoede en iedere vorm van discriminatie
 9. Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en levenslang leren
Rate of co-financing and conditions

De medefinancieringspercentages zullen gedetailleerd omschreven worden in individuele oproepen tot het indienen van voorstellen.

Other important information

Publicatie van de individuele oproepen tot het indienen van voorstellen onder de Europese structuur- en beleggingsfondsen vindt plaats op de centrale website van het Ministerie voor Regionale ontwikkeling en fondsen van de EU in Kroatië:
www.strukturnifondovi.hr

Title of the instrument
Operationeel Programma Concurrentievermogen en Cohesie
Type of aid

Niet terugvorderbare subsidie

Eligible beneficiaries
Opleidings- en trainingscentra, Federale Staat / Regio / Stad / Gemeente / Lokale Overheid, Onderzoeksinstelling, Lobbyisten / Beroepsorganisaties / Vakbonden, Internationale Organisaties, Kleine en Middelgrote Ondernemingen, MKB’s (‘tussen 10 en 249 werknemers), Micro-ondernemingen (minder dan 10 werknemers), Nationale Overheden, Startende Bedrijven, Universiteiten, Ondernemingen (meer dan 250 werknemers of niet gedefinieerd), Overheidsdiensten
Time frame
01/01/2014 - 31/12/2023
Total budget
Totaal budget: 8.036.770.938,00 EUR (Totale EU bijdrage: 6.831.255.232,00 EUR)
Legal basis
Uitvoeringsbesluit van de Commissie van C(2014)10233 van 19.12.2014 voor goedkeuring van bepaalde elementen van het operationele programma "Concurrentievermogen" Handleiding voor kandidaten voor bepaalde prioritaire zwaartepunten (acties)
Usefull links
Centrale website van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en EU-fondsen
Centrale website met oproepen tot het indienen van voorstellen (Kroatië)